Nhận miễn phí

250+ ChatGPT Prompts 

dành cho Digital Marketing

Team biên soạn những Prompts chuyên sâu có thể sử dụng ngay vào Digital Marketing cho doanh nghiệp.

Bộ Prompt này sẽ giúp bạn:

  • X10 hiệu suất, tiết kiệm x10 thời gian làm Digital Marketing
  • Prompt chuyên sâu, ứng dụng được ngay vào chiến dịch
  • Trải dài từ website -> Social, Youtube, Tiktok, Email, Copywriting ...
  • 25+ công thức Copywriting33 công thức Headline từ những Top Copywriters trong ngành để nâng cấp sức mạnh ChatGPT.